Хазрети Мухамед с.а.в.с.

Нашиот Пратеник Хазрети Мухаммед с.а.в.с. бил роден во Мека во август 570 година АД. Му било дадено име Мухамед, што значи фален. Кога Пратеникот имал повеќе од триесет години љубовта кон Бог се повеќе го обземала. Спротивувајќи му се на многубоштвото и на бројните пороци на луѓето во Мека, тој одбрал редовно да размислува во пештера оддалечена две или три милји. Во своите четириесет години ја примил првата објава. Во првите ајети од Кур‘анот (96:2-6) му било наредено да го прогласи името на Едниот Бог, Кој го создал човекот и…

Read More